ACTIVE FILTER FOR OPTIMUM NONCOHERENT DEMODULATION OF CONTINUOUS PHASE FREQUENCY MODULATION SIGNALS

V. L. Banket, S. Ju. Manakov

Аннотация


In article the algorithm and structure of the active filter-demodulator for continuous phase frequency modulation signals are developed

Полный текст:

PDF (English)

Литература


Anderson J. B., Aulin T., Sunberg C.-E. Digital Phase Modulation. N.Y.: Plenum Press, 1986.

Lampe L. H., Schrober R., Huber J. Coded Continuous Phase Modulation with Low-Complexity Noncoherent reception. Helsinki: IEEE Inrernational Conference on Communications (ICC), 2001.

Prokis Dzh. Tsifrovaya svyaz. Moskva: Radio i svyaz, 2000.

Banket V.L., Dorofeev V.M. Tsifrovyie metodyi v sputnikovoy svyazi. Moskva: Radio i svyaz, 1988

Banket V.L. Signalno-kodovyie konstruktsii v telekommunikatsionnyih sistemah. Odessa: Feniks, 2009

Banket V. L., Persin A.D. «Strukturyi i harakteristiki aktivnyih filtrov dlya optimalnoy nekogerentnoy demodulyatsii signalov differentsialnoy FM» Tsifrovi tehnologiyi (2013): 47–60.

Okunev Yu. B. Teoriya fazoraznostnoy modulyatsii. Moskva: Svyaz, 1979.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.