№ 16 (2014)

Содержание

Статьи

М. Ye. Ilchenko, T. N. Narytnik, V. І. Slusar
PDF
К.Д. Гуляєв
M. B. Protsenko, А. А. Iaremenko, I. Yu. Rozhnovskaya
PDF
V. Skachkov, H. Bratchenko, O. Yefymchykov, V. Pavlovich
M. Ye. Ilchenko, S. O. Kravchuk, T. M. Narytnik
M. V. Rozhnovskiy
PDF
E. A. Sukachev, A. A. Pospelova
PDF
G. N. Vostrov, А. Аtiе, К. Levenets
PDF
S. N. Ikonnikov
PDF
V. I. Gladkih
PDF
O. Gofaizen, V. Pilyavskii
E. V. Osharovskaya
PDF
V. B. Baliar
E. V. Osharovskaya, N. A. Patlaenko, V. I. Solodka
PDF
L. G. Yona, O. O. Yona, O. O. Zaporojenko
PDF
I. A. Kopichinska, L. G. Yona, O. O. Yona
V. U. Кumysh