№ 2 (2018)

Содержание

Радіотехніка і телекомунікації

Т А Цалиев
PDF
S V Siden
A D Mazur, V V Pedyash
В І Орєшков
N A Odegov, D H Bahachuk
L A Nikityuk
Lesya Nikityuk, Roman Tsaryov, Kateryna Lavreka, Kateryna Shulakova
R Tsaryov, L Nikityuk
Т Р Шмелёва
PDF
С К Керимова, Е В Левенберг
PDF
В В Голубенко, А Г Ложковський
G A Yegoshyna, S M Voronoy
Y V Prokop, O G Trofymenko, M M Kapustin
V V Korchynskyi, V I Kildishev, D V Holev, О M Berdnikov
А Ф Кадацкий, А П Русу
PDF
O M Vyznuk, V B Baliar, O V Osharovska
О А Оryabinskaya, D M Rozenvasser
Л О Ящук
M S Balieiev
O І Donchenko

Економіка галузі зв`язку

V M Orlov, Yu V Obodovskyi